Vítáme vás na našem video-náboru pro obchodní zástupce HECCIG.

Krok {{step}}

Zbývá sekund na odpověď: {{actualStep.time}} sec.
Vyplňte porsím všechny údaje označené hvězdičkou.

Pohodlně se usaďte a dle vašeho nejlepšího uvážení vyplňujte prosím otázky, které budete pomocí videa dostávat od naší Hanky.

Na otázky máte rozdílné časy na odpověď. Čas uvidíte běžet ve videu. Video se nedá pozastavit, přetočit, je potřeba, aby jste video -nábor udělali tzv. na první dobrou, jelikož to se u nás v Týmu cení.

….tak jdeme na to

Pokračujte na další krok.

Heslo si následně změníte v systému.

Děkujeme, že se účastníte našeho digitálního náboru. Tyto podmínky vyžadují, abyste mimo jiné souhlasili s následujícím:

1. Poskytuji tímto souhlas s použitím mého jména a údajů, které v náborovém videu-formuláři uvedu, ve spojení s mým používáním služby v souladu s tím, co je stanoveno v těchto podmínkách, webové služby: hecmania.cz se společností Modul- LEG S.R.O.

2. Potvrzuji, že jsem dobrovolně k video-náboru přihlásil a souvisejících činností v oblasti prověřování, školení a případně analýzy prostřednictvím této služby a že tyto podmínky obsahují celou a úplnou dohodu týkající se mého používání služby a materiálů, které případně mohu poskytnout v souvislosti s používáním služby.

Důležité: Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, přestaňte službu video-náboru používat a máte li jakékoliv dotazi, které neumožnují další pokračování v náboru a to ne vaší vinnou obraťte se na zástupce stránek www.hecmania.cz,. Kontakt naleznete na stránkách v záložce kontakty.

1. Způsobilost. Používáním této služby potvrzujete, že jste dle příslušných právních předpisů zletilí a svéprávní k přijetí těchto podmínek, případně jste oprávněni je přijmout za nezletilé dítě, které tuto službu hodlá používat.

2. Zásady ochrany osobních údajů; další podmínky

2.1 Zásady ochrany osobních údajů. Přečtěte si pečlivě zásady společnosti Modul-LEG s.r.o, která je provozovatelem e- shopu : www.hecmania.cz týkajících se ochrany osobních údajů [http://hecmania.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju.

Naleznete v nich informace týkající se toho, jak shromažďujeme, používáme, uchováváme a zpřístupňujeme vaše osobní údaje. Tímto odkazem se uvedený dokument začleňuje do těchto podmínek a stává se jejich součástí.

2.2 Další podmínky. Na vaše používání této služby se vztahují veškeré další podmínky, zásady, pravidla nebo pokyny platné pro službu či určité její funkce, které můžeme zveřejnit ve službě nebo na ně ve službě odkazovat (dále jen „další podmínky“), například licenční ujednání s koncovým uživatelem u aplikací ke stažení, které můžeme nabízet, nebo pravidla platící pro konkrétní funkce nebo obsah služby. Tímto odkazem se veškeré další podmínky začleňují do těchto podmínek a stávají se jejich součástí.

3. Odesílaný obsah

3.1 Obecně. Určité funkce služby mohou dovolovat společnosti Modul-LEGs.r.o., aby zaznamenávala, určitý obsah, včetně dokumentů, včetně písemných, odpovědí na otázky, příkladů, testů, hodnocení, školení), zpráv, dat, kódu, textu a dalších druhů děl, , které mohou být jejich součástí (společně dále jen „odesílaný obsah“).

3.2 Vlastnictví a povolené použití odesílaného obsahu. Poskytnutím nebo zpřístupněním odesílaného obsahu souhlasíte s tím, aby společnost Modul-LEG s.r.o. vlastnila veškerá práva, právní tituly a nároky na odesílaný obsah a k němu a aby společnost Modul-LEG s.r.o. používala odesílaný obsah dle svého výhradního uvážení k účelům digitálních a všem dalším souvisejícím činnostem. Společnost Modul-LEG s.r.o. nikdy odesílaný obsah nepublikuje bez vašeho písemného souhlasu či pokynu .

Pokud nám poskytnete jakékoli nápady, návrhy či připomínky (dále jen „zpětná vazba“), bez ohledu na to, zda se týkají služby, tato zpětná vazba bude majetkem společnosti Modul-LEG s.r.o.. Společnost Modul-LEG s.r.o. může tedy tuto zpětnou vazbu využívat, aniž by vám platila jakoukoli finanční či hmotnou odměnu.

3.3 Prohlášení a záruky ohledně odesílaného obsahu. Za odesílaný obsah a důsledky vystavování, zveřejňování či jiného zpřístupňování odesílaného obsahu prostřednictvím služby nesete výhradní odpovědnost vy. Prostřednictvím výše uvedených činností potvrzujete, prohlašujete, zaručujete a slibujete následující:

i. jste tvůrcem a vlastníkem odesílaného obsahu nebo máte veškerá potřebná oprávnění, licence, práva, souhlasy a povolení k jeho poskytnutí a doručení společnosti Modul-LEG s.r.o., jak to předpokládají tyto podmínky, a k tomu, abyste společnosti Modul-LEG s.r.o.. udělili povolení váš odesílaný obsah používat, distribuovat a udělovat k němu podlicence, a to aniž by v kterémkoli z těchto případů došlo k porušení práv třetích osob či jakékoli dohody, kterou můžete mít s jakoukoli třetí osobou uzavřenou, včetně, ale ne pouze, jakéhokoli současného či předchozího zaměstnavatele,

ii. váš odesílaný obsah a jeho použití předpokládané těmito podmínkami a) nenarušuje, neporušuje ani nezneužívá a nebude narušovat, porušovat ani zneužívat žádné právo třetí osoby, včetně jakýchkoli autorských práv, ochranných známek, patentů, obchodních tajemství, morálních práv, práv na soukromí, práv na publicitu či jakýchkoli dalších práv k duševnímu vlastnictví nebo vlastnických práv; b) neuráží, nepomlouvá ani nehanobí a nebude urážet, pomlouvat ani hanobit žádnou jinou třetí osobu.

3.4 Vzdání se práv a zřeknutí se odpovědnosti. Společnost Modul-LEG s.r.o. je oprávněna, ale není povinna, kdykoli a bez předchozího upozornění sledovat, hodnotit, prošetřovat, odebírat, upravovat či blokovat jakýkoli odesílaný obsah, který dle jejího výhradního uvážení porušuje tyto podmínky či je jinak nepřípustný. V rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy souhlasíte, že se vzdáte, a tímto se neodvolatelně vzdáváte, všech práv ze zákona či dle práva ekvity a právních prostředků, které máte nebo můžete mít vůči společnosti Modul-LEG s.r.o., ohledem na odesílaný obsah. Výslovně se zříkáme veškeré odpovědnosti v souvislosti s odesílaným obsahem. Pro zamezení pochybností společnost Modul-LEG s.r.o., nepovoluje ve službě činnosti porušující autorská práva.

4. Zakázané jednání. POUŽÍVÁNÍM TÉTO SLUŽBY SE ZAVAZUJETE:

  • 4.1 nepoužívat tuto službu k žádnému nezákonnému účelu ani v rozporu s žádným místním, státním, národním ani mezinárodním předpisem;
  • neporušovat práva třetích osob ani nenabádat ostatní, aby je porušovali (včetně jakéhokoli současného či budoucího zaměstnavatele); to platí i pro narušování a zneužívání práv třetí osoby k duševnímu vlastnictví v souvislosti s vaším používáním služby;
  • v souvislosti se službou nepublikovat, nenahrávat ani nedistribuovat žádný odesílaný obsah či jiný obsah, který by byl nezákonný, pomlouvačný, nactiutrhačný, nepřesný nebo jenž by rozumná osoba mohla považovat za nepřípustný, znevažující, nemravný, pornografický, obtěžující, výhružný, nenávistný či jinak nevhodný;
  • nezasahovat do bezpečnostních funkcí služby ani jinak nezasahovat do provozu služby či užívání služby jakýmkoli jiným uživatelem;
  • neprovádět v souvislosti se službou žádnou podvodnou činnost, včetně zosobnění jiné osoby či subjektu, uvádění nepravdivé příslušnosti, přístupu k účtům jiných uživatelů ve službě bez povolení či nepravdivého uvádění věku, data narození nebo kvalifikace;
  • nepokoušet se o nic z výše uvedeného v tomto článku 4 a nepomáhat ani nepovolovat žádné osobě, aby se zapojila či se pokoušela zapojit do některé z činností popsaných v tomto článku 4.

5. Služby jiných poskytovatelů a odkazované weby. Společnost Modul-LEG s.r.o. může prostřednictvím služby poskytovat nástroje, pomocí nichž můžete importovat údaje (včetně odesílaného obsahu) ze služeb jiných poskytovatelů, případně údaje do nich exportovat, a to i prostřednictvím funkcí, které vám umožňují propojení vašeho účtu ve službě nebo odesílaného obsahu s účtem ve službě jiného poskytovatele. Používáním těchto nástrojů nám povolujete přístup k těmto účtům vaším jménem a přenos těchto údajů z příslušné služby jiného poskytovatele či do ní. Tyto služby jiných poskytovatelů nejsou pod naší kontrolou a neneseme odpovědnost za to, jak vaše importované nebo exportované údaje použijí. Služba může rovněž obsahovat odkazy na weby jiných poskytovatelů. Tyto odkazované weby nejsou pod naší kontrolou a neneseme odpovědnost za jejich obsah.

6. Ukončení používání; ukončení poskytování a změna služby. Porušíte-li jakékoli ustanovení těchto podmínek, vaše oprávnění používat tuto službu a funkci s ní spojenou automaticky zanikne. Kromě toho je společnost Modul-LEG s.r.o. oprávněna dle svého výhradního uvážení kdykoli ukončit váš přístup ke službě, vašeho účtu či jiné, kterou vám poskytla bez jakéhokoli platného důvodu. Nezakazují-li to příslušné právní předpisy, společnost Modul-LEG s.r.o. si vyhrazuje právo službu kdykoli, kdy uzná za vhodné, bez předchozího upozornění změnit nebo ji přestat poskytovat, ukončit (to platí například i na omezení nebo ukončení poskytování určitých funkcí služby). Služba vám byla poskytnuta zdarma, a my tak vůči vám neneseme žádnou odpovědnost v důsledku její změny či jakéhokoli pozastavení či ukončení vašeho přístupu k jejímu používání.

7. Změny těchto podmínek. Pokud to není v rozporu s příslušnými právními předpisy, vyhrazujeme si právo dle svého uvážení tyto podmínky kdykoli měnit s účinností do budoucna, aby byly v souladu s příslušnými právní předpisy nebo změnami služby. Pravidelně se dívejte, zda se podmínky nezměnily. V rozsahu vyžadovaném příslušnými právními předpisy zveřejníme oznámení, že došlo k aktualizaci podstatných podmínek. Pokud se změnou podmínek nesouhlasíte, kontaktujte společnost Modul-LEG s.r.o. a požádejte o odstranění vašeho odesílaného obsahu z našich serverů a ukončení vašeho přístupu ke službě.

8. Vlastnictví; vlastnická práva. Tuto službu vlastní a provozuje společnost Modul-LEG s.r.o.. Vizuální rozhraní, grafika, design, kompilace, informace, data, počítačový kód (včetně zdrojového kódu či objektového kódu), produkty, software, služby a všechny další prvky služby (dále jen „materiály“) poskytované prostřednictvím služby jsou chráněny všemi příslušnými zákony na ochranu duševního vlastnictví a vlastnickými právy a příslušnými právními předpisy. Veškeré materiály obsažené ve službě jsou majetkem společnosti Modul-LEG s.r.o.. . Není-li to v těchto podmínkách výslovně povoleno, materiály smíte používat pouze za účelem účasti na digitální interakci nebo jiné komunikace se zvoucí společností a materiály, které jste získali nebo k nimž jste získali přístup prostřednictvím služby, nesmíte zpřístupňovat. Společnost Modul-LEG s.r.o.. si tímto vyhrazuje veškerá práva k materiálům, která v těchto podmínkách nejsou výslovně udělena.

9. Zřeknutí se odpovědnosti; neposkytování záruk

Tato služba a veškeré materiály a obsah dostupné jejím prostřednictvím se poskytují tak, jak jsou, a na základě dostupnosti. Neposkytujeme žádnou záruku ani podmínku žádného druhu, výslovnou ani konkludentní. Společnost Modul-LEG s.r.o..a jejich vedoucí pracovníci, ředitelé, zaměstnanci, konzultanti a zástupci se konkrétně (ale ne výhradně) v nejširším možném rozsahu dle příslušných právních předpisů zříkají veškerých záruk jakékoli druhu, výslovných či konkludentních, týkajících se služby a veškerých materiálů a obsahu dostupných prostřednictvím služby, zejména i) veškerých konkludentních záruk obchodovatelnosti, vhodnosti pro konkrétní účel, právního titulu, nerušeného využívání či neporušování práv a ii) veškerých záruk vyplývajících z průběhu interakce, používání či obchodování. Společnost Modul-LEG s.r.o. a jejich příslušní vedoucí pracovníci, ředitelé, zaměstnanci, konzultanti a zástupci nezaručují, že bude služba či jakákoli její část ani materiály či obsah nabízené prostřednictvím služby k dispozici bez přerušení, bezpečně, bez chyb, virů či jiných škodlivých součástí, a nezaručují nápravu plynoucí z čehokoli výše uvedeného.

Žádné rady ani informace, ústní či písemné, které ze služby obdržíte, ani žádné materiály či obsah dostupné ve službě nebo jejím prostřednictvím nevytvářejí žádnou záruku ohledně společnosti Modul-LEG s.r.o. a ani této služby, která by nebyla výslovně v těchto podmínkách uvedena. Přebíráte riziko za veškerou škodu, která může vzniknout z vaší interakce s ostatními uživateli služby a jakýchkoli materiálů či obsahu dostupných prostřednictvím služby. Jste si vědomi a souhlasíte s tím, že pokud se rozhodnete používat, otevírat, stahovat nebo jinak získávat materiály či obsah třetích osob nebo přistupovat na jakékoli související weby nebo služby, činíte tak dle svého uvážení a na své riziko a ponesete výhradní odpovědnost za jakoukoli škodu na vašem majetku, krádež či ztrátu dat v důsledku použití, otevření nebo stažení těchto materiálů či obsahu třetích osob.

Některé jurisdikce mohou zřeknutí se určitých záruk zakazovat. Stejně tak můžete mít jiná práva, jež se v jednotlivých jurisdikcích liší.

10. Omezení odpovědnosti

Souhlasíte s tím, že odpovědnost společnosti Modul-LEG s.r.o. vůči vám za veškeré nároky plynoucí z používání či nemožnosti používání služby nebo s ním související (včetně jakýchkoli materiálů nebo obsahu dostupných jejím prostřednictvím) nebo čehokoli jiného v těchto podmínkách, ať už na základě smlouvy, porušení práva či jiném základě, je omezena do 10 USD (AMERICKÝ DOLAR).

Některé jurisdikce nepovolují vyloučení či omezení odpovědnosti za určité druhy škod. Výše uvedené omezení se na vás tak nemusí vztahovat.

Každé z ustanovení těchto podmínek, které stanoví omezení odpovědnosti, odmítnutí záruk či vyloučení škody, rozděluje riziko dle těchto podmínek mezi smluvní strany. Toto rozdělení je zásadním prvkem základu ujednání mezi stranami. Každé z těchto ustanovení je oddělitelné a nezávislé na všech ostatních ustanoveních v těchto smluvních podmínkách. Omezení v tomto článku 10 se použijí, i pokud jakýkoli omezený právní prostředek nesplní svůj základní účel.

Nic v tomto článku 10 nemá omezovat ani vylučovat odpovědnost, pokud je odpovědnost povinná dle příslušných právních předpisů a vyplývá z následujícího:

  • V případě smrti nebo zranění, jež jsou přímým následkem úmyslného nebo nedbalého konání či opomenutí společnosti Modul-LEG s.r.o.či jakéhokoli jejího zaměstnance nebo zástupce;
  • Pokud jde o důsledek jakéhokoli podvodného uvedení v omyl ze strany společnosti Modul-LEG s.r.o..
  • Pokud jde o důsledek jakéhokoli porušení jakékoli zásadní smluvní povinnosti; d) pokud jde o důsledek jakéhokoli úmyslného nesprávného chování či nesprávného chování v důsledku hrubé nedbalosti ze strany společnosti Modul- LEG s.r.o.. .

11. Rozhodné právo. Používáte-li tuto službu v USA, tyto podmínky se řídí zákony státu v USA tak státu Utah bez ohledu na principy kolize norem, a pokud je dle těchto podmínek povolen soudní spor či soudní řízení, vy i společnost Modul-LEG s.r.o. se zavazujete podrobit osobní a výhradní příslušnosti státních soudů a federálních soudů v Salt Lake County v Utahu za účelem souzení těchto sporů. Pokud tuto službu používáte mimo USA, tam, kde je to povoleno, se tyto podmínky řídí zákony Anglie a Walesu.

12. Obecné. Tyto podmínky se spolu se zásadami ochrany osobních údajů a dalšími dohodami, jež jsou výslovně začleněny odkazem do těchto podmínek, představují úplné a výhradní ujednání a dohodu mezi vámi a společností Modul-LEG s.r.o. ohledně vašeho používání této služby a přístupu k ní. Tyto podmínky lze kromě případů výslovně povolených výše měnit pouze písemnou dohodou podepsanou oprávněnými zástupci všech jejich stran. Tyto podmínky ani svá práva z nich plynoucí nejste oprávněni postoupit ani převést, a to zcela ani zčásti, působením práva ani jiným způsobem, bez našeho předchozího písemného souhlasu. My jsme oprávněni tyto podmínky kdykoli postoupit. Nevyžadujeme-li plnění jakéhokoli ustanovení, neovlivní to naše právo vyžadovat plnění kdykoli poté a stejně tak nekonání v případě jakéhokoli porušení či neplnění těchto podmínek či některého z jejich ustanovení nepředstavuje nekonání v případě následného porušení či neplnění ani vzdání se samotných těchto ustanovení. Nadpisy článků v těchto podmínkách jsou pouze pro orientaci a nemají žádný vliv na výklad konkrétních ustanovení. V případě, že bude jakákoli část těchto podmínek shledána neplatnou či nevynutitelnou, tato nevynutitelná část bude účinná v co největším možném rozsahu a zbývající části zůstávají v plné platnosti a účinnosti. Po ukončení účinnosti těchto podmínek zůstávají v účinnosti veškerá ustanovení, která ze své povahy či výslovného uvedení mají zůstat v účinnosti, zejména, ale nejen, články 3, 6, 8, 9, 10 a 11.

Abyste mohli pokračovat, je potřeba přijmout smluvní podmínky.

Dotazy pište na info@hecmania.cz. A teď již jen vyčkejte, jestli budete vybráni. Do 14-dní vám dáme vědět zda-li jste v našem video-náboru uspěli a zatím si poslechněte, jaké šance jako náš obchodní partner máte. Jsou to pouze příklady, možností je neomezeně.

Příklad 1.) Veškeré naše objednávky od zákazníků (velkoobchodů, maloobchodů až po malé živnostníky) je možné uskutečňovat pouze prostřednictvím vás-našich obchodních zástupců. Objednávku děláte vždy vy ve své administraci, kde máte kompletní seznam objednávek vašich zákazníků a přehled benefitů, tedy získaných provizí. Máte tedy nad svým zákazníkem a penězi 100% kontrolu.

Příklad 2.) Navážete spolupráci s velkoobchodem, nebo obchodem ať už jakýmkoliv, je důležité si uvědomit, že tato spolupráce a tím pádem vaše provize nekončí u jednoho obchodu, ale máte provizi z každého nákupu (do odvolání).

Příklad 3.) Máte přítele, kamaráda v zahraničí? Řekněte mu o nás zapište si vašeho kamaráda k vám do administrace, jako vašeho spolupracovníka – zaučte ho a získejte část jeho provizí a to opět po celou dobu.

Příklad 3.) Získej za své zákazníky v odvětvích : kavárny, kluby, bary, čajovny, prostě podniky kde je náš produkt povolen používat. Abys měl úspěch pojďme je podpořit. Rozdáme jim třeba pivní pod-tácky, heccigníky(popelníky) a dalšími propagačními věcmi, které mají z jeho podnikem.

Jeho podnik označíme i samolepkou [HEECIG] FREE, kdy díky tomu si jeho podnik díky naším stránkám, KDE BUDE JEHO PRODEJNA ZNÁZORNĚNA, najde spousty nových příznivců [HECCIG] a dalších nových klientů. Vlastníš malou kavárnu, kde se může náš produkt používat? Zapoj se také jako obchodní zástupce. Jak jsme již psali. Dostaneš od nás podporu, označíme tvůj podnik na našich stránkách jako [HECCIG FREE] a ty budeš mít spousty nových zákazníkům. K tomu ti dáme do komise naše profesionální přístroje, které si v kavárně můžeš nabízet.

To je jen pár případů, kterých je nesčetně…. Tak a pojďme dělat HECCIG , pojďme dělat business ať si zvedneš svou životní úroveň. Tak teď jen doufejme, že jsi ten pravý a díky tomu tě k nám do týmu vybereme. Díky za tvůj čas vyplněním video-náboru a zájem o hodnotnou pozici obchodního zástupce. Jestliže budeš vybrán dostaneš vědět na email, který jsi ve formuláři ve video-náboru uvedl.

Ahoj Tým Hecmania.cz